Божествените закономерности на числата

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

В редакцията на Мегавселена получихме писмо от наш читател, което ще заинтересува мнозина от вас.

Предоставяме ви го с неговите думи, без редакция, само с малки съкращения от кореспонденцията, която разменяхме.

Здравейте,

Интересувам се от всичко свързано със природните закони и закономерности, тези закономерности, които се изучават от всяка наука и се прилагат във ежедневието ни.

Това ми дава силен импулс в изследванията ми относно закономерностите на числата, което ме доведе до откритието на тези закономерности и да ги подредя в тази последователност. Изпращам ви и файл със тези закономерности, като се надявам, че макар и със малко, но все пак съм допринесъл нещо ново относно опознаването ни за божествените закономерности, от които е изградена Вселената и ние, хората.

Това е нещо като нестандартно мислене, както човек сам се справя с проблемите си, които сам си създава.

Когато човек твори нещо, то той се стреми да използва подръчните му средства, с които разполага. Ако няма такива, то той сам си ги изготвя, и в двата случая той стимулира своето мислене. Ако постигне успех в начинанието си, се радва с цялата си душа, ако не постигне успех – може и да се разочарова, причината е в него самия, защото не се е старал със цялата си творческа душа.

Тука е удачно да се вмъкне една китайска поговорка  именно по този повод.

„Внимавай какво мислиш,

защото твоите мисли ще се превърнат в твои думи,

твоите думи ще се превърнат в твои действия,

а твоите действия ще се превърнат в твоя съдба.”

Важното е да се провокира мисленето на човек, за да се осъзнае, че и той е като всеки един, че и той може да разкрива неизвестни до този момент закономерности.

Числата са общодостъпни за всички, още повече че сега има и електронни калкулатори, достатъчно е да се държи съзнанието будно и да се записва последователността на математическите операции, точно както и аз постъпих. Ако не бях записвал последователността на подреждане на числата при дадени математически операции, нямаше да се достигне до разкриването на тези закономерности.

Още от първия миг, когато се захванах да изследвам пътя на числата, разбрах, че ще падне доста писане, но усилията си струваха, още оттогава разбрах, че не трябва да съкращавам числата след десетичната запетая, и именно тук се разкриха закономерностите между целите числа и техните реципрочни числа и числата им връзки.

В една свещена за индусите книга, мисля че беше „Бхагавад гита”, срещнах един текст, който засягаше именно законите на Бога, та там пише, че законите, на които се подчинява всичко в природата и целия Космос, може да ги открие всеки един човек. Цитирам по памет, че законите на Бога може да ги открие всеки един човек, дори ако се храни и с кучешко месо. Да, получава се малко жестоко, но това е книга, която е на повече от две хиляди години, и е свещена, защото се дават много подробни данни относно енергиите на Бога и строежа им, но и много други истини, до които ние все още не сме достигнали.

Става въпрос за оригиналния  руски текст на тази книга. Имало е в бившия СССР научен институт, където са я изучавали и превели.

И още един руски текст от същия източник, където се засяга проблемът с научните разкрития относно законите на Твореца.

Квантовата механика основно е създадена в течение на първите три десетилетия на ХХ век благодарение на работите на Макс Планк, Алберт Айнщайн, Нилс Бор, Артър Комптън, Луи дьо Бройл, Волфганг Паули, Макс Борн, Вернер Хайзенберг, Ервин Шрьодингер и Пол Дирак.

Физически основата на квантовата механика се явява корпускулярно-вълнови дуализъм, според който на всеки материален обект – частица или вълна, са присъщи както вълнови, така и корпускулярни свойства.

Корпускулярно-вълновия дуализъм най-ярко се проявява при микрообектите. Неговото следствие се явява необходимост за отказ от някои класически представи, възникващи в резултат на наблюдения на движението на микроскопичните тела. В частност вълновите свойства на частиците са несъвместими с представите за тяхното движение по определени класически траектории.

Последните редове са достатъчно красноречиви, че класическите представи, които е изградила съвременната наука относно строежа и закономерностите на частиците и техните вълнови свойства, не си съвпадат. Представата е едно, а реалността – друга.

Това което ви предлагам, е липсващото звено между теориите и действителността. Числата са общодостъпни за всички.

Просто техният собствен вътрешен ред е този ред, на който и се подчиняват природните закони. Ще се окаже, че както и корените на числата започват от една основна точка, така и всичко, което е създадено от Бога си има свой собствен корен. И че този, който е създал законите, на които се подчинява всичко в природата, или го е създал точно по закономерностите, на които се подчиняват самите числа, или е създал числата, за да ги описват абсолютно точно тези закономерности.

Когато дадено число се дели на корените си, се разкрива неговата вътрешна структура, а пък корените на реципрочните им числа доразкриват тази структура до максимален предел както навътре в самото число, така и навън от стойностите на самото число до определени пределни граници.

Това са числата от таблицата за умножение заедно с техните си реципрочни числа, а тези, които са най-отгоре в скоби, са числа връзки между числата (1 и 2) и между числата (2 и 3) и (3 и 4) и (4 и 5), когато се делят взаимно, от малко число на голямо и обратно, и се получава (число и неговото реципрочно).

Та тези числа връзки са и числа връзки и между всеки две числа от тяхната си редица или колона, когато се делят или умножават от малко число на голямо или обратно, същото важи и за реципрочнитеим числа.

Да се има предвид, че числата след десетичната запетая са силно занижени, това е от калкулатора, който използвам, освен това числата след десетичната запетая не трябва да се съкращават, защото те носят информация за реални цели числа, само с единица делим на (0) нула цяло 1/0. и числата след десетичната запетая и се появява реципрочното число на реално цяло число.

Колкото и да са големи числата от дадена редица или колона и ако са подредени в тази последователност

(в таблица за умножение), то тези числа, които са между основните числа (1,2,3,4,5,6,7) и така нататък до безкрай, са числа връзки помежду им и между реципрочните им, в редиците и колоните, същото е и при числата с отрицателна стойност, същите числа корени, от тези таблици им се записва само знак (-) минус.

Както хоризонтално, така и вертикално това са числата връзки между всички числа от таблицата за умножение.

Пример; 1х2=2 х1,5=3 х1,3333333=4 х1,25=5 и така нататък.

Или 1/0,5=2 /0,6666667=3 /0,75=4 /0,8333333=5 и така нататък.

Същата закономерност важи и за числата от основната колона.

––––

Положителни числа. Дели се от малко число на голямо и обратно

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16

________________________________________________________

и техните числа връзки между тях,със реципрочните си числа

;0.5 ; ;0.666667; ; 0.75  ; ; 0.8 ; ;0.833333; ;0.85714286; ; 0.875   ;

; 2  ; ;  1.5   ; ;1.33333; ;1.25 ; ; 1.2    ; ;1.16666667; ;1.1428571;

1     2          3         4       5          6            7           8

(0.5)     (0.33333)  (0.25)  (0.2)    (0.1666667)  (0.1428571)  (0.125)

_________________________________________________________

;0.888889; ; 0.9   ; ;0.90909091; ;0.91666667; ;0.9230769; ;0.9285714;

; 1.125  ; ;1.11111; ;   1.1    ; ;1.0909091 ; ;1.0833333; ;1.0769231;

8         9        10           11           12           13          14

(0.125) (0.11111) (0.1)    (0.09090909)  (0.0833333) (0.07692308) (0.07142857)

__________________________________________________________

Забелязвате ли, че само числото (1) единица е разликата между реципрочните на целите положителни числа и числата им връзки

цели числа– 2  ;  3     ;   4  ;  5  ;  6     ;

реципрочни–0.5 ;0.333333; 0.25 ; 0.2 ;0.166667; плюс единица и всяко  реципрочно става число връзка между две съседни числа при умножение или деление,

 

Пример: ако имаме число 1.125, изваждаме единица и получаваме реципрочно, 0.125, а това е реципрочно на числото 8

8 х1.125=9, от своя страна реципрочното на числото 9 е числото

0.1111111 (+1) плюс единица става число връзка 1.1111111

с реципрочното му 0.9, и заедно са числа връзка между числата 9 и 10, и така всяко следващо число; като прибавим единица към реципрочното му число получаваме число връзка между най близкото  число и следващо число. А пък от реципрочните числа ако извадим единица, отиваме в отрицателно пространство.

 

ТАБЛИЦА ЗА УМНОЖЕНИЕ,  това са и редиците, и колоните.

Разделете всеки две числа от първата редица или колона от малко число на голямо и обратно и ще получите числа връзки, които са и числа връзки между всеки две съседни числа от дадена редица и колона до безкрай. Всички числа си взаимодействат чрез тези числа връзки, като се умножават последователно от ляво на дясно и от единица на долу, и се дели по обратен ред, от дясно на ляво и от долу на горе до единица.

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

 

2   4   6   8   10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  36  38  40

 

3   6   9   12  15  18  21  24  27  30  33  36  39  42  45  48  51  54  57  60

 

4   8   12  16  20  24  28  32  36  40  44  48  52  56  60  64  68  72  76  80

 

5   10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  95  100

 

6   12  18  24  30  36  42  48  54  60  66  72  78  84  90  96  102 108 114 120

 

7   14  21  28  35  42  49  56  63  70  77  84  91  98  105 112 119 126 133 140

 

8   16  24  32  40  48  56  64  72  80  88  96  104 112 120 128 136 144 152 160

 

9   18  27  36  45  54  63  72  81  90  99  108 117 126 135 144 153 162 171 180

 

10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

 

11  22  33  44  55  66  77  88  99  110 121 132 143 154 165 176 187 198 209 220

 

12  24  36  48  60  72  84  96  108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240

 

13  26  39  52  65  78  91  104 117 130 143 156 169 182 195 208 221 234 247 260

 

14  28  42  56  70  84  98  112 126 140 154 168 182 196 210 224 238 252 266 280

 

15  30  45  60  75  90  105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300

 

16  32  48  64  80  96  112 128 144 160 176 192 208 224 240 256 272 288 304 320

 

17  34  51  68  85  102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 272 289 306 323 340

 

18  36  54  72  90  108 126 144 162 180 198 216 234 252 270 288 306 324 342 360

 

19  38  57  76  95  114 133 152 171 190 209 228 247 266 285 304 323 342 361 380

 

20  40  60  80  100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

 

21  42  63  84  105 126 147 168 189 210 231 252 273 294 315 336 357 378 399 420

 

22  44  66  88  110 132 154 176 198 220 242 264 286 308 330 352 374 396 418 440

 

23  46  69  92  115 138 161 184 207 230 253 276 299 322 345 368 391 414 437 460

 

24  48  72  96  120 144 168 192 216 240 264 288 312 336 360 384 408 432 456 480

 

25  50  75  100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

 

26  52  78  104 130 156 182 208 234 260 286 312 338 364 390 416 442 468 494 520

 

27  54  81  108 135 162 189 216 243 270 297 324 351 378 продължава се и надолу.

Част от числата от таблицата заедно със реципрочните си

тези, които са отгоре на колоните и отстрани на редиците, са им връзките

(0.5)        (0.6666667)      (0.75)       (0.833333)

(2)            (1.5)       (1.333333)       (1.25)

__________________________________________________________

1             2               3              4              5

(0.5)        (0.3333333)       (0.25)         (0.2)

__________________________________________________________

(0.5)

(2)

2             4               6              8              10

(0.5)       (0.25)        (0.16666667)      (0.125)        (0.1)

__________________________________________________________

(0.666667)

(1.5)

3             6               9              12             15

(0.333333)    (0.1666667)  (0.1111111)    (0.0833333)   (0.0666667)

__________________________________________________________

(0.75)

(1.333333)

4             8               12             16             20

(0.25)       (0.125)       (0.08333333)     (0.0625)        (0.05)

__________________________________________________________

(0.8)

(1.25)

5             10              15             20             25

(0.2)         (0.1)        (0.06666667)      (0.05)         (0.04)

__________________________________________________________

(0.833333)

(1.2)

6             12              18             24             30

(0.16666667)  (0.08333333)   (0.0555556)   (0.04166667)   (0.0333333)

__________________________________________________________

(0.8571428)

(1.1666667)

7             14              21             28             35

(0.1428571)   (0.07142857)    (0.04761905)  (0.0357143)  (0.02857143)

__________________________________________________________

(0.875)

(1.1428571)

8             16              24             32             40

(0.125)      (0.0625)       (0.04166667)     (0.03125)       (0.025)

__________________________________________________________

(0.8888889)

(1.125)

9             18              27             36             45

(0.1111111)   (0.0555556)   (0.03703704)     (0.0277778)  (0.0222222)

__________________________________________________________

(0.9)

(1.1111111)

10            20              30             40             50

(0.1)         (0.05)       (0.03333333)     (0.025)         (0.02)

___________________________________________________________

Още оттук се вижда, че числата връзки, като се извади единица, се получава реципрочно на цяло число, веднъж се умножава от 1Х2=2 и се раздели 1/2=0.5 и после делим двата крайни резултата и се получава число връзка на квадрат, или 2/0.5=4, и със всяко следващо число е същото; 2Х1.5=3 и пак делим 2/1.5=1.333333; и отново двата крайни резултата делим 3/1.333333=2.25, а 2.25 е =на 1.5Х1.5, и продължаваме със същата операция; 4Х1.25=5 и делим 4/1.25=3.2 и отново 5/3.2=1.5625= на1.25Х1.25. По този начин  всички числа си взаимодействат на близки разстояния

(2)            (1.5)       (1.333333)       (1.25)

___________________________________________________________

1             2               3              4              5

(0.5)        (0.3333333)       (0.25)         (0.2)

___________________________________________________________

После напишете под всяко число,от таблицата за умножение КОРЕНИТЕ МУ.

Това е редът на взаимодействие на корените на всички числа от таблицата за умножение

Това е ред на взаимодействие на самите числа.

Умножава се последователно още от първия корен от ляво надясно. И по обратен ред от дясно на ляво се дели до първия корен, същото е и при  корените на реципрочните им числа. За да намерите корените на Ом ;R, не е необходимо да делите всички корени поред от тази таблица, още от първото число, което е ;R; записвате корените му под него срещу другите редици и те си съвпадат абсолютно точно всяко на своето си место

;корени;   ;корени;  ;корени;  ;корени;   ;корени;

за(2)     за(1,5)  за (3)       за      за(4)  и,така нататък,

1            2        х1,5      =3        х1,3333333=4        х1,25

__________________________________________________________

1,4142136х1,2247449=1,7320508х1,1547005= 2       х1,118034

__________________________________________________________

1,1892071х1,1066819=1,316074 х1,0745699=1,4142136х1,057371

__________________________________________________________

1,0905077х1,0519895=1,1472027х1,0366146=1,1892071х1,028285

__________________________________________________________

1,0442738х1,0256654=1,0710755х1,0181427=1,0905077х1,014044

__________________________________________________________

1,0218971х1,0127514=1,0349278х1,0090306=1,0442738х1,006997

__________________________________________________________

1.0108893х1,0063555=1,017314 х1,0045052=1,0218971х1,003492

__________________________________________________________

1,0054299х1,0031727=1,0086198х1,00225  =1,0108893х1,001744

__________________________________________________________

1,0027113х1,0015851=1,0043007х1,0011244=1,0054299х1,000872

__________________________________________________________

1,0013547х1,0007922=1,002148 х1,000562 =1,0027113х1,000435

__________________________________________________________

1,0006771х1.000396 =1,0010734х1,000281 =1,0013647х1,000217

__________________________________________________________

1,0003385х1,000198 =1,0005366х1,0001405=1,0006771х1,000109

Корените сами си съвпадат в последователен ред и посока на движение, от ляво на дясно и от горе на долу. Всяко число си има своето строго определено место, не само на корените им, а и за абсолютно всички числа, но при корените има абсолютно точно организиран ред. Всеки, който е изучавал математика, физика и други естествени науки, знае за този ред на числата и енергиите, от които се изгражда материята, но никой не го е виждал досега.

Привеждам следния текст, за да се види за какво става въпрос.

Според съвременните представи взаимодействието между частиците се случва по пътя на обмена на частици между тях – преносители на взаимодействието.

Делим две числа от малко на голямо и обратно и получаваме частиците между тях,

и получаваме число и реципрочното му – преносителите на взаимодействието

не само между най близките числа и енергии, но и между отрицателно и положително пространство.

През 1956 г. е открит антинеутронът. През 50-те години е завършило откритието на антихиперона.

Сега почти никой няма съмнения, че всяка частица има двойник – античастица. Античастиците притежават редица характеристики с противоположен знак. Така частиците и античастиците имат еднакви маси, спинове, изоспинове, време на живот; противополжни знаци при електрическите заряди, магнитните моменти и лептонните заряди, проекциите на изоспина и др.

Константни връзки, величини, характеризиращи силите на взаимодействие и полето. Константните връзки определят интензивността на тези преобразувания, които се предизвикват от елементарни амплитуди. Тези контанти обикновено се избират безразмерни и се обозначават със схe, схw, схs. В елементарните амплитуди непосредствено влизат квадратните корени от тези величини:

(схe)1/2 – в елементарната амплитуда на електромагнитното взаимодействие;

(схw)1/2 – в елементарната амплитуда на слабото взаимодействие;

(схs)1/2 – в елементарната амплитуда на силното взаимодействие.

Константата на електромагнитното взаимодействие се явява квадрат на електрическия заряд на електрона, обезразмерен с помощта на константата ћc:

схe = e2/ћc = 1/137.

___________________________________________________________

Това са квадратните корени на числата. Тук са дадени само за числата  от втората редица –2–4–6–8– и корените на числата им връзки. Редиците се продължават до безкрай, съответно и числата им връзки, между всеки две числа, а корените им се записват в колони под своите си числа и се умножават в редици до безкрай и по обратен ред се делят, това си е елементарно взаимодействие между самите числа, на същите закономерности се подчиняват и природните закономерности при трансформациите на енергиите на Бога.

Тук не става въпрос само за взаимовръзки между числата, но че те са образ и подобие, на енергиите и трансформацията им на взаимодействие за изграждане и разграждане на химически вещества и съединенията им, от които е изградена и нашата ДНК.

2        х2        =4        х1,5      =6        х1,3333333=8        х1,25

__________________________________________________________

1,4142136х1,4142136= 2       х1,2247449=2,4494897х1,1547005=2,8284271х1,118034

__________________________________________________________

1,1892071х1,1892071=1,4142136х1,1066819=1,5650846х1,0745699=1,6817928х1,057371

__________________________________________________________

1,0905077х1,0905077=1,1892071х1,0519895=1,2510334х1,0366146=1,2968396х1,028285

__________________________________________________________

1,0442738х1,0442738=1,0905077х1,0256654=1,118496 х1,0181427=1,1387886х1,014044

__________________________________________________________

1,0218971х1,0218971=1,0442738х1,0127514=1,0575897х1,0090306=1,0671404х1,006997

__________________________________________________________

1.0108893х1,0108893=1,0218971х1,0063555=1,0283918х1,0045051=1,0330249х1,003492

__________________________________________________________

1,0054299х1,0054299=1,0108893х1,0031727=1,0140966х1,00225  =1,0163783х1,001744

__________________________________________________________

1,0027113х1,0027113=1,0054299х1,0015851=1,0070236х1,0011244=1,0081559х1,000872

__________________________________________________________

1,0013547х1,0013547=1,0027113х1,0007922=1,0035057х1,000562 =1,0040697х1,000435

__________________________________________________________

1,0006771х1,0006771=1,0013547х1,000396 =1,0017513х1,000281 =1,0020328х1,000217

__________________________________________________________

1,0003385х1,0003385=1,0006771х1,000198 =1,0008753х1,0001405=1,0010159х1,000109

__________________________________________________________

за трета редица

3        х2        =6        х1,5      =9        х1,3333333=12       х1,25

__________________________________________________________

1,7320508х1,4142136=2,4494897х1,2247449=3        х1,1547005=3,4641016х1,118034

__________________________________________________________

1,316074 х1,1892071=1,5650846х1,1066819=1,7320508х1,0745699=1,8612097х1,057371

__________________________________________________________

1,1472027х1,0905077=1,2510334х1,0519895=1,316074 х1,0366146=1,3642616х1,028285

__________________________________________________________

1,0710755х1,0442738=1,118496 х1,0256654=1.1472027х1,0181427=1,1680161х1,014044

__________________________________________________________

1,0349278х1,0218971=1,0575897х1,0127514=1,0710755х1,0090306=1,0807479х1,006997

__________________________________________________________

1,017314 х1,0108893=1,0283918х1,0063555=1,0349278х1,0045052=1,0395903х1,003492

__________________________________________________________

1,0086198х1,0054299=1,0140966х1,0031727=1,017314 х1,00225  =1,019603 х1,001744

__________________________________________________________

1,0043007х1,0027113=1,0070236х1,0015851=1,0086198х1,0011244=1,0097539х1,000872

__________________________________________________________

1,002148 х1,0013547=1,0035057х1,0007922=1,0043007х1,000562 =1,0048651х1,000435

__________________________________________________________

1,0010734х1,0006771=1,0017513х1,000396 =1,003148 х1,000281 =1,0024296х1,000217

__________________________________________________________

1,0005366х1,0003385=1,0008753х1,000198 =1,0010734х1,0001405=1,0012141х1,000109

__________________________________________________________

1,0002683х1,0001692=1,0004375х1,000099 =1,0005366х1,0000702=1,0006069х1,000054

__________________________________________________________

1,0001341х1,0000846=1,0002187х1,0000495=1,0002683х1,0000351=1,0003034х1.000027

__________________________________________________________

1,0000671х1,0000423=1,0001094х1,0000247=1,0001341х1,0000176=1,0001517х1,000013

__________________________________________________________

1,0000335х1,0000212=1,0000547х1,0000124=1,0000671х1,0000088=1,0000758х1,000006

__________________________________________________________

за  четвърта редица

4        х2        =8        х1,5      =12       х1,3333333=16       х1,25

2        х1,4142136=2,8284271х1,2247449=3,4641016х1,1547005=4        х1,057371

1,4142136х1,1892071=1,6817928х1,1066819=1,8612097х1,0745699=2        х1,028285

1,1892071х1,0905077=1,2968396х1,0519895=1,3642616х1,0366146=1,4142136х1,014044

1,0905077х1,0442738=1,1387886х1,0256654=1,1680161х1,0181427=1,1892071х1,006997

1,0442738х1,0218971=1,0671404х1,0127514=1,0807479х1,0090306=1,0905077х1,003492

1,0218971х1,0108893=1,0330249х1,0063555=1,0395903х1,0045051=1,0442738х1,001744

1,0108893х1,0054299=1,0163783х1,0031727=1,019603 х1,00225  =1,0218871х1,000872

1,0054299х1,0027113=1,0081559х1,0015851=1,0097539х1,0011244=1,0108893х1,000435

1,0027113х1,0013547=1,0040697х1,0007922=1,0048651х1,000562 =1,0054299х1,000217

1,0013547х1,0006771=1,0020328х1,000396 =1,0024296х1,000281 =1,0027113х1,000109

1,0006771х1,0003385=1,0010159х1,000198 =1,0012141х1,0001405=1,0013547х1,000054

1,0003385х1,0001692=1,0005078х1,000099 =1,0006069х1,0000702=1,0006771х1,000027

1,0001692х1,0000846=1,0002539х1,0000495=1,0003034х1,0000351=1,0003385х1,000013

1,0000846х1,0000423=1,0001269х1,0000247=1,0001517х1,0000176=1,0001692х1,000006

1,0000423х1,0000212=1,0000635х1,0000124=1,0000758х1,0000088=1,0000846х1,000003

1,0000212х1,0000106=1,0000317х1,0000062=1,0000379х1,0000044=1,0000423х1,000001

Всеки може сам да си продължи таблицата за умножение, за да се убеди сам докъде продължават връзките им на взаимодействие.

После напишете същата таблица и под всяко число му запишете реципрочните числа, и след това, под всяко реципрочно, му запишете и корените, и по същия начин чрез реципрочните на числата връзки и техните корени, за да видите, че корените на реципрочните числа, СА РЕЦИПРОЧНИ ЧИСЛА НА ТЕЗИ КОРЕНИ, КОИТО СА ПРЕД ВАС ОТ ГОРНАТА ТАБЛИЦА, като огледално отражение, КОРЕНИТЕ НА ЦЕЛИТЕ ЧИСЛА И КОРЕНИТЕ НА РЕЦИПРОЧНИТЕ ИМ ЧИСЛА СЕ НАСЛАГВАТ ЕДИН ВЪРХУ ДРУГ, КАТО ЧАСТИЦА И АНТИЧАСТИЦА И ДВОЙНИЦИТЕ ИМ.

 

Корени на реципрочните числа от горната таблица

1       (2)       2          1.5        3          1,3333333  4

__________________________________________________________

реципрочни  (0.5)    (0,5)     х(0,666667)=(0,333333)х(0,75)    =(0,25)

__________________________________________________________

0,70710678х0,81649658=0.57735027х0,8660254 =0,5

корени          0,84089642х0,903602  =0,75983569х0,93060486=0,70710678

на              0,91700404х0,95057982=0,87168554х0,96467863=0,84089642

реципрочните    0,95760328х0,97497683=0,93364101х0,98218055=0,91700404

0,97857206х0,98740915=0,96625101х0,99105023=0,95760328

0,98922801х0,99368463=0,98298068х0,99551506=0,97857206

0,9945942 х0,99683732=0,99145382х0,99775501=0,98922801

0,99729606х0,99841741=0,99571774х0,99887687=0,9945942

0,99864711х0,99920839=0,99785657х0,99943828=0,99729606

0,99932333х0,99960412=0,99892771х0,9997191 =0,99864711

0,99966161х0,99980204=0,99946371х0,99985954=0,99932333

0,99983079х0,99990101=0,99973182х0,99992977=0,99966161

0,99991539х0,99995051=0,9998659 х0,99996488=0,99983079

за  втора редица реципрочни

2                  4                    6                      8

__________________________________________________________

(0.5)  х(0,5)     =(0.25)   х(0,6666667)=(0.1666667)х(0,75)   =(0.125)

__________________________________________________________

0,70710678х0,70710678=0,5       х0,81649658=0,40824829х0,8660254 =0,35355339

0,84089642х0,84089642=0,70710678х0,903602  =0,6389431 х0,93060486=0,59460356

0,91700404х0,91700404=0,84089642х0,95057982=0,79933917х0,96467863=0,77110541

0,95760328х0,95760328=0,91700404х0,97497683=0,8940577 х0,98218055=0,87812608

0,97857206х0,97857206=0,95760328х0,98740915=0,94554624х0,99105023=0,93708382

0,98922801х0,98922801=0,97857206х0,99368463=0,97239202х0,99551506=0,9680309

0,9945942 х0,99459942=0,98922801х0,99683732=0,9860994 х0,99775501=0,9838856

0,99729606х0,99729606=0,99459942х0,99841741=0,99302538х0,99887687=0,99191008

0,99864711х0,99864711=0,99729606х0,99920839=0,99650659х0,99943828=0,99594683

0,99932333х0,99932333=0,99864711х0,99960412=0,99825176х0,9997191 =0,99797136

0,99966161х0,99966161=0,99932333х0,99980204=0,9991255 х0,99985954=0,99898516

0,99983079х0,99983079=0,99966161х0,99990101=0,99956265х0,99992977=0,99949245

0,99991539х0,99991539=0,99983079х0,99995051=0,9997813 х0,99996488=0,99974619

за  трета редица

3                  6                    9                     12

__________________________________________________________

(0.333333)х(0,5)     =(0.166667)х(0,666667)=(0.111111)х(0,75)    =(0.083333)

__________________________________________________________

0,57735027х0,70710678=0,40824829х0,81649658=0,3333333 х0,8660254 =0,28867513

0,75983569х0,84089642=0,6389431 х0,903602  =0,57735027х0,93060486=0,53728497

0.87168554х0,91700404=0,79933917х0,95057982=0,75983569х0,96467863=0,73299725

0,93364101х0,95760328=0,8940577 х0,97497683=0,87168554х0,98218055=0,85615258

0,96625101х0,97857206=0,94554624х0,9870915 =0,93364101х0,99105023=0,92528514

0,98298068х0,98922801=0,97239202х0,99368463=0,96625101х0,99551506=0,96191743

0,99145382х0,99459942=0,9860994 х0,99683732=0,98298068х0,99775501=0,98077389

0,99571774х0,99729606=0,99302538х0,99841741=0,99145382х0,99887687=0,99034029

0,99785657х0,99864711=0,99650659х0,99920839=0,99571774х0,99943828=0,99515843

0,99892771х0,99932333=0,99825176х0,99960412=0,99785657х0,9997191 =0,99757628

0,99946371х0,99966161=0,9991255 х0,99980204=0,99892771х0,99985954=0,9987874

0,99973182х0,99983079=0,99956265х0,99990101=0,99946371х0,99992977=0,99939352

0,9998659 х0,99991539=0,9997813 х0,99995051=0,99973182х0,99996488=0,99969671

за четвърта редица

4                  8                    12                    16

__________________________________________________________

(0.25)  х(0,5)     =(0.125)   х(0,666667)=(0.083333)х(0,75)    =(0.0625)

__________________________________________________________

0,5    х0,70710678=0,35355339х0,81649658=0,28867513х0,8660254 =0,25

0,70710678х0,84089642=0,59460356х0,903602  =0,53728497х0,93060486=0,5

0,84089642х0,91700404=0,77110541х0,95057982=0,73299725х0,96467863=0,70710678

0,91700404х0,95760328=0,87812608х0,97497683=0,85615258х0,98218055=0,84089642

0,95760328х0,97857206=0,93708382х0,98740915=0,92528514х0,99105023=0,91700404

0,97857206х0,98922801=0,9680309 х0,99368463=0,96191743х0,99551506=0,95760328

0,98922801х0,99459942=0,98388561х0,99683732=0,98077389х0,99775501=0,97857206

0,99459942х0,99729606=0,99191008х0,99841741=0,99034029х0,99887687=0,98922801

0,99729606х0,99864711=0,99594683х0,99920839=0,99515843х0,99943828=0,99459942

0,99864711х0,99932333=0,99797136х0,99960412=0,99757628х0,9997191 =0,99729606

0,99932333х0,99966161=0,99898516х0,99980204=0,9987874 х0,99985954=0,99864711

0,99966161х0,99983079=0,99949245х0,99990101=0,99939352х0,99992977=0,99932333

0,99983079х0,99991539=0,99974619х0,99995051=0,99969671х0,99996489=0,99966161

0,99991539х0,99995769=0,99987309х0,99997525=0,99984834х0,99998244=0,99983079

за пета редица

5                  10                   15                    20

__________________________________________________________

(0.2)  х(0,5)     =(0.1)     х(0,666667)=(0.066667)х(0,75)    =(0.05)

__________________________________________________________

0,4472136 х0,70710678=0,31622777х0,81649658=0,25819889х0,8660254 =0,2236068

0,6687403 х0,84089642=0,56234133х0,903602  =0,50813275х0,93060486=0,4728708

0,81776543х0,91700404=0,74989421х0,95057982=0,71283431х0,96467863=0,68765602

0,90430384х0,95760328=0,86596432х0,97497683=0,84429515х0,98218055=0,82925028

0,95094892х0,97857206=0,93057204х0,98740915=0,91885535х0,99105023=0,9106318

0,9751661 х0,98922801=0,96466162х0,99368463=0,95856943х0,99551506=0,9542703

0,98750499х0,99459942=0,98217189х0,99683732=0,97906559х0,99775501=0,97686759

0,99373285х0,99729606=0,99104586х0,99841741=0,98947743х0,99887687=0,98836612

0,9968615 х0,99864711=0,99551286х0,99920839=0,9947248 х0,99943828=0,99416604

0,99842952х0,99932333=0,99775391х0,99960412=0,99735891х0,9997191 =0,99707876

0,99921445х0,99966161=0,99887632х0,99980204=0,99867858х0,99985954=0,99853831

0,99960715х0,99983079=0,999438  х0,99990101=0,99933907х0,99992977=0,99926889

0,99980355х0,99991539=0,99971896х0,99995051=0,99966948х0,99996488=0,99963438

0,99990177х0,99995769=0,99985947х0,99997525=0,99984373х0,99998244=0,99981717

0,99995089х0,99997885=0,99992973х0,99998763=0,99991736х0,99999122=0,99990858

0,99997544х0,99998942=0,99996487х0,99999381=0,99995868х0,99999561=0,99995429

 

а тука са смесено с корените на целите числа от първа редица и корените на реципрочните числа на връзките им

1/0,5       =2        /0.6666667 =3        /0,75      =4        /0,8     =5

1/0,70710678=1,4142136/0,81649658=1,7320508/0.8660254 =2        /0,89442719

1/0,84089642=1,1892071/0,903602  =1,316074 /0,93060486=1,4142136/0,94574161

1/0,91700404=1,0905077/0,95057982=1,1472027/0,96467863=1,1892071/0,97249247

1/0,95760328=1,0442738/0,97497683=1,0710755/0,98218055=1,0905077/0,98615033

1/0,97857206=1,0218971/0,98740915=1,0349278/0,99105023=1,0442738/0,99305102

1/0,98922801=1,0108893/0,99368463=1,017314 /0,99551506=1,0218971/0,99651945

1/0,99459942=1,0054299/0,99683732=1,0086198/0,99775501=1,0108893/0,99825821

1/0,99729606=1,0027113/0,99841741=1,0043007/0,99887687=1,0054299/0,99912873

1/0,99864711=1,0013547/0,99920839=1,002148 /0,99943828=1,0027113/0,99956427

1/0,99932333=1,0006771/0,99960412=1,0010734/0,9997191 =1,0013547/0,99978211

1/0,99966161=1,0003385/0,99980204=1,0005366/0,99985954=1,0006771/0,99989105

1/0,99983079=1,0001692/0,99990101=1,0002683/0,99992977=1,0003385/0,99994552

1/0,99991539=1,0000846/0,99995051=1,0001341/0,99996488=1,0001692/0,99997276

В основата на КТП лежи представата за това, че всички елементарни частици се явяват кванти на съответните полета. Понятието квантово поле е възникнало в резултат на развитието на представата за класическото поле и частиците и синтеза на тези представи в рамките на квантовата теория.
От една страна, квантовите принципи са довели до преразглеждане на класическите възгледи за полето като на непрекъснато разпределен в пространството обект. Възникнала е представата за квантите на полето. От друга страна, частицата в квантовата механика се поставя в съответствие с вълновата функция?(x,t), имаща смисъл на амплитуда на вълната, тъй като квадратът на модула на тази амплитуда, тоест величината |?|2 дава вероятност да се открие частица в тази точка от пространство-времето, която има координати x, t.
В тези таблици няма вероятности; всеки корен в своето си поле (орбита) взаимодейства със други корени на близки и далечни разстояния, нагоре и надолу, последователно и паралелно, абсолютно точно.
В резултат с всяка материална частица се оказва свързано ново поле – поле на амплитудата на вероятностите. Така на смяна на полето и частиците – принципно различни обекти в класическата физика – са дошли единни физически обекти – квантови полета в 4-мерното пространство-време, по едно за всеки сорт частици.
Елементарното взаимодействие при това се разглежда като взаимодействие на полето в една точка или мигновено превръщане в тази точка на едни частици в други. Квантовото поле се оказва най-фундаменталната и универсална форма на материята, лежаща в основата на всички прояви.
Да повторим, че физическите основи на квантовата механика се явяват корпускулярно вълнови дуализъм, според който на всеки материален обект – частица или вълна – са присъщи както вълнови, така и корпускулярни свойства. Корпускулярно-вълновият дуализъм най-ярко се проявява в микрообектите.
Негово следствие е необходимостта от отказ от някои класически представи, възникващи в резултат на наблюдения на движението на микроскопичните тела.
В частност вълновите свойства на частиците са несъвместими с представите за тяхното движение по определени класически траектории.
Вълновите свойства на частиците, например на електрона, изискват съответното им „вълново” описание. В квантовата механика частицата се описва с комплексната функция ?(x,t), наричана вълнова функция, амплитудата на която зависи от пространствените координати х (х – съвкупност на координатите) и времето t. Вълновата функция ?(x,t) напълно определя състоянието на частиците. Както е известно, интензивността на всяка вълна се определя от квадрата на нейната амплитуда.
Интензивността на вълната, свързана с материалната частица, се определя от квадрата на модула на вълновата функция.
ВЗИМАМЕ ТАЗИ ЧАСТ ЗА ОСНОВНА И ПО СЪЩАТА ЗАКОНОМЕРНОСТ МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ АБСОЛЮТНО СЪЩИТЕ МАТРИЦИ, т.е. СЪЩИТЕ ТАБЛИЦИ И С КОЕТО ЧИСЛО ПОЖЕЛАЕМ.
Част от числата от таблицата заедно със реципрочните си
Тези, които са отгоре на колоните и отстрани на редиците, са им връзките

(0.5)        (0.6666667)      (0.75)       (0.833333)

(2)            (1.5)       (1.333333)       (1.25)

__________________________________________________________

1             2               3              4              5

(0.5)        (0.3333333)       (0.25)         (0.2)

__________________________________________________________

Числата връзки които са между ;3/4 и 4/3; това са (1.333333)

и реципрочното му(0.75)

И така;числото 1.3333333-1=0.3333333

1.333333-минус (-1) единица е равно на реципрочното на числото (3) ;ТРИ;

или става  1/3=0.333333

А,    3 Х1.333333=4

или,  3 /0.75 =4

Това е естествена закономерност между всички числа

За какво става въпрос? Пример;

Числото  ;;;0.511 е реципрочно на 1.9569472

А числото   1.9569472 -1 =0.9569472

А  0.9569472 е реципрочно на  (((1.0449897)))

И ако вземем това число (((1.0449897))) за основа на нова таблица

става 1.0449897 Х1.9569472 =2.0449897

то следващите числа са, 2.0449897,,,3.0449897,,,4.0449897,,,5.0449897,,,

и делим всеки две числа отпред назад и обратно и получаваме техни числа връзки заедно с реципрочните си, и по същата закономерност получаваме например за  3.0449897 /2.0449897 =1.489

И така 1.489 -1= 0.489, а числото 0.489 е реципрочно на 2.0449897

и самото реципрочно число 0.489 минус-1 е равно на =-0.511

и по същия път 1 /-0.511 е равно на минус= -1.9569472 и какво става

от положителна суперсиметрия навлизане в отрицателна суперсиметрия.

Освен това реципрочно на;1.489 е 0.67159167, и от своя страна минус единица

е равно на;0.67159167 -1 = -0.32840833, а това е реципрочно на -3.0449897

Тук няма никаква случайност, а всяко число си заема своето точно место, а реципрочните им числа са връзка между отрицателно и положително пространство.

Тези корени които са над единица (1) по същия път, изваждаме (1) единица и получаваме реципрочно на точно определено число, и по същия път можем да му изградим собствена таблица, за всяко число поотделно,  като самостоятелна единица.

Наред с реалните фотони съществуват и т.нар. виртуални фотони. Реалните фотони пренасят енергията на електромагнитното излъчване и в зависимост от тази енергия встъпват във вид на радиовълни, обикновена светлина, рентгенови лъчи и гама-кванти. Виртуалните фотони се явяват преносители на електромагнитното взаимодействие. За виртуалните фотони не се изпълнява съотношението между енергията и импулса р = Е/с. Така виртуалните фотони могат да имат маса и дори се намират в състояние на покой. Съотношението на неопределеността на квантовата механика допуска кратковременна поява на виртуални частици.

Електромагнитното взаимодействие между две заредени частици се осъществава с обмен на един или няколко виртуални фотона. В ролята на преносител на електромагнитно взаимодействие фотонът се отнася към класа на т.нар. калибровъчни бозони – носители на фундаменталните сили на природата.

Точно както корените на числата и корените на техните реципрочни; всеки две съседни числа си взаимодействат чрез тези (калибровъчни) числа връзки, които са си точно „калибровани” всяко за своето си место.

Може ли някой да намери друго место на тези числа връзки освен за техните си цифрови колони и редици–-

W = ВАТ

A = АМПЕР

V = ВОЛТ

R = ОМ

 

W     /A   =V         /A   =R

 

1.6021765/6   =0.26702942/6   =0.0445049

1.6021765/5   =0.3204353 /5   =0.06408706

1.6021765/4   =0.40054413/4   =0.10013603

1.6021765/3   =0.5340588 /3   =0.17801961

1.6021765/2.9 =0.55247466/2.9 =0.1905085

 

1.6021765/2.8303502=0.56607006/2,8303502=0.2

 

1.6021765/2.8      =0.57220589/2.8      =0.20435925

1.6021765/2        =0.80108825/2        =0.4005441

W    / A       = V        / A       = R

1.6021765/1.8025526=0.88883758/1.8025526=0.4930994

1.6021765/1.6994139=0.94278183/1.6994139=0.55476879

1.6021765/1.6500791=0.97096953/1.6500791=0.58843815

1.6021765/1.6259515=0.9853778 /1.6259515=0.60603148

1.6021765/1.6140202=0.99266201/1.6140202=0.61502452

1.6021765/1.6080875=0.99632425/1.6080875=0.6195708

1.6021765/1.6051293=0.99816043/1.6051293=0.62185669

1.6021765/1.6036522=0.99907979/1.6036522=0.62300279

1.6021765/1.6029142=0.9995397 /1.6029142=0.62357655

1.6021765/1.6025454=0.99976987/1.6025454=0.62386364

1.6021765/1.6023609=0.99988493/1.6023609=0.6240073

1.6021765/1.6022688=0.99994246/1.6022688=0.62407906

1.6021765/1.6022226=0.99997123/1.6022226=0.62411503

1.6021765/1.6021996=0.99998562/1.6021996=0.62413297

1.6021765/1.6021880=0.99999281/1.6021880=0.62414199

1.6021765/1.6021823=0.9999964 /1.6021823=0.62414645

1.6021765/1.6021794=0.9999982 /1.6021794=0.62414871

1.6021765/1.6021779=0.9999991 /1.6021779=0.62414985

 

1.6021765/1.6021765=1         /1.6021765=0.62415096

Втора колона пада на долу

1.6021765/1.6021763=1.0000001/1.6021763 =0.6241511

1.6021765/1.6021762=1.0000002/1.6021762 =0.6241512

1.6021765/1.6021759=1.0000004/1.6021759 =0.62415144

1.6021765/1.6021751=1.0000009/1.6021751 =0.62415207

1.6021765/1.6021736=1.0000018/1.6021736 =0.62415321

1.6021765/1.6021707=1.0000036/1.6021707 =0.62415547

1.6021765/1.6021650=1.0000072/1.6021650 =0.62415993

1.6021765/1.6021534=1.0000144/1.6021534 =0.62416895

1.6021765/1.6021304=1.0000288/1.6021304 =0.6241869

1.6021765/1.6020844=1.0000575/1.6020844 =0.62422273

1.6021765/1.6019921=1.0001151/1.6019921 =0.62429465

1.6021765/1.6018078=1.0002302/1.6018078 =0.62443834

1.6021765/1.6014392=1.0004604/1.6014392 =0.62472581

1.6021765/1.6007021=1.0009211/1.6007021 =0.6253013

1.6021765/1.5992291=1.0018430/1.5992291 =0.62645371

1.6021765/1.5962873=1.0036893/1,5962873 =0.62876482

1.6021765/1.5904198=1.0073922/1.5904198 =0.63341276

1.6021765/1.5787493=1.0148391/1.5787493 =0.64281207

1.6021765/1.5556646=1.0298984/1.5556646 =0.66203113

1.6021765/1.5105029=1.0606908/1.5105029 =0.70221037

1.6021765/1.4240747=1.1250649/1.4240747 =0.7900322

–Център на колоните–Втора и трета си разменят местата

 

1.6021765/1.2657711=1.2657711/1.2657711 =1  (((единица)))

 

и тръгват в противоположни направления

надолу R вече е над единица, а R нагоре са техните реципрочни числа

1.6021765/1.1250649=1.4240747/1.1250649 =1.2657712

1.6021765/1.0606908=1.5105029/1.0606908 =1.4240746

1.6021765/1.0298984=1.5556646/1.0298984 =1.510503

1.6021765/1.0148391=1.5787493/1.0148391 =1.5556646

1.6021765/1.0073922=1.5904198/1.0073922 =1.5787494

1.6021765/1.0036893=1.5962873/1.0036893 =1.5904198

1.6021765/1.0018430=1.5992291/1.0018430 =1.5962871

1.6021765/1.0009211=1.6007021/1.0009211 =1.5992291

1.6021765/1.0004604=1.6014392/1.0004604 =1.6007022

1.6021765/1.0002302=1.6018078/1.0002302 =1.6014391

1.6021765/1.0001151=1.6019921/1.0001151 =1.6018077

1.6021765/1.0000575=1.6020844/1.0000575 =1.6019923

1.6021765/1.0000288=1.6021304/1.0000288 =1.6020843

1.6021765/1.0000144=1.6021534/1.0000144 =1.6021303

1.6021765/1.0000072=1.6021650/1.0000072 =1.6021535

1.6021765/1.0000036=1.6021707/1.0000036 =1.6021649

1.6021765/1.0000018=1.6021736/1.0000018 =1.6021707

1.6021765/1.0000009=1.6021751/1.0000009 =1.6021737

1.6021765/1.0000004=1.6021759/1.0000004 =1.6021753

1.6021765/1.0000002=1.6021762/1.0000002 =1.6021759

1.6021765/1.0000001=1.6021763/1.0000001 =1.6021761

 

1.6021765/1         =1.6021765/1         =1.6021765

втора колона вече под (еденица+1)

1.6021765/0.9999991 =1.6021779/0.9999991 =1.6021793

1.6021765/0.9999982 =1.6021794/0.9999982 =1.6021823

1.6021765/0.9999964 =1.6021823/0.9999964 =1.6021881

1.6021765/0.99999281=1.6021880/0.99999281=1.6021995

1.6021765/0.99998562=1.6021996/0.99998562=1.6022227

1.6021765/0.99997123=1.6022226/0.99997123=1.6022687

1.6021765/0.99994246=1.6022688/0.99994246=1.6023611

1.6021765/0.99988493=1.6023609/0.99988493=1.6025454

1.6021765/0.99976987=1.6025454/0.99976987=1.6029144

1.6021765/0.99953979=1.6029142/0.99953979=1.6036522

1.6021765/0.99907979=1.6036522/0.99907979=1.6051292

1.6021765/0.99816043=1.6051293/0.99816043=1.6080875

1.6021765/0.99632425=1.6080875/0.99632425=1.6140203

1.6021765/0.99266201=1.6140202/0.99266201=1.6259514

1.6021765/0.98537786=1.6259515/0.98537786=1.6500793

1.6021765/0.97096953=1.6500791/0.97096953=1.6994139

1.6021765/0.94278183=1.6994139/0.94278183=1.8025527

 

1.6021765/0.88883758=1.8025526/0.88883758=2.0279887

 

1.6021765/0.80108825=2        /0.80108825=2.496604

 

1.6021765/0.56607006=2.8303502/0.56607006=5

 

1.6021765/0.53405883=3        /0.53405883=5.617359

1.6021765/0.40054413=4        /0.40054413=9.986416

1.6021765/0.3204353 =5        /0.3204353 =15.603774

1.6021765/0.26702942=6        /0.26702942=22.469436

 

Числата, които са използвани, са за да се добие визуална представа.

Волтажът и амперажът се движат от ляво на дясно то така нареченото съпротивление от горе на долу, срещу реципрочните си или обратно, винаги пропорционално едно срещу друго, така е и при всички други числа.

Всяко едно число си е самостоятелна единица. Всяко едно число се дели на собствената си дължина. Така и всяка една частица си е самостоятелна единица и се дели на собствената си дължина,и използваме само една част от тази дължина,и остава друга част от тази дължина, която също има определен метраж и потенциал.

 

Примерни посоки на движение на ампеража и волтажа и тяхната трансформация от реактивна в активна енергия

МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕРИ И СЪС ;АМПЕР; НА КВАДРАТ

Ампераж максимум, а волтаж към (0) нула

малко съпротивление

W /A  =V  /A  =R;;реципрочни на;

180/900=0.2/900=0.00022222  =4500

180/360=0.5/360=0.00138889  =720

180/225=0.8/225=0.00355556  =281.25

180/180=1  /180=0,00555556  =180

180/150=1,2/150=0,008       =125

180/120=1,5/120=0,0125      =80

180/100=1,8/100=0,018       =55.555556

180/90=2   /90=0,02222222   =45

180/60=3   /60=0,05         =20

180/45=4   /45=0,08888889   =11.25

180/36=5   /36=0,13888889   =7.2

180/30=6   /30=0,2          =5

180/20=9   /20=0,45         =2.222222

180/18=10  /18=0,55555556   =1.8

180/15=12  /15=0,8          =1.25

W /A        =V        /A        =R

180/13,416408=13.416408/13.416408=1–център–

W /A =V    /A  =R;;и обратно

180/12=15   /12 =1,25       =0.8–реципрочни ;R;

180/10=18   /10 =1,8        =0.5555556–и на

180/ 9=20   /9  =2,2222222  =0.45–горната колона ;R;

180/ 6=30   /6  =5          =0.2

180/ 5=36   /5  =7,2        =0.13888889

180/ 4=45   /4  =11,25      =0.08888889

180/ 3=60   /3  =20         =0.05

180/ 2=90   /2  =45         =0.02222222

180/1,8=100 /1,8=55,555556  =0.018

180/1,5=120 /1,5=80         =0.0125

180/1,2=150 /1,2=125        =0.008

180/1  =180 /1  =180        =0.00555556

180/0.8=225 /0.8=281.25     =0.00355556

180/0.5=360 /0.5=720        =0.00138889

180/0.2=900 /0.2=4500       =0.00022222

Ампераж към (0)нула,а волтаж максимум

голямо съпротивление

180/0  =0 –Преминава през (нула)

W / A  = V  / A  = R

________________________________= реципрочни на(R)

180/-0.2=-900/-0.2=4500         =0.000222222

180/-0.5=-360/-0.5=720          =0.001388889

180/-0.8=-225/-0.8=281.25       =0.003555556

180/-1  =-180/-1  =180          =0.005555556

180/-1.2=-150/-1.2=125          =0.008

180/-1.5=-120/-1.5=80           =0.0125

180/-1.8=-100/-1.8=55.555556    =0.018

180/-2  =-90 /-2  =45           =0.02222222

180/-3  =-60 /-3  =20           =0.05

180/-4  =-45 /-4  =11.25        =0.08888889

180/-5  =-36 /-5  =7.2          =0.13888889

180/-6  =-30 /-6  =5            =0.2

180/-9  =-20 /-9  =2.222222     =0.45

180/-10 =-18 /-10 =1.8          =0.55555556

180/-12 =-15 /-12 =1.25         =0.8

 

180/-13.416408=-13.416408/-13.416408= 1 –център на колоните

W / A  = V  / A  = R

и обратно сега реципрочните им са (R)

180/-15 =-12 /-15 =0.8          =1.25

180/-18 =-10 /-18 =0.55555556   =1.8

180/-20 =-9  /-20 =0.45         =2.2222222

180/-30 =-6  /-30 =0.2          =5

180/-36 =-5  /-36 =0.13888889   =7.2

180/-45 =-4  /-45 =0.08888889   =11.25

180/-60 =-3  /-60 =0.05         =20

180/-90 =-2  /-90 =0.02222222   =45

180/-100=-1.8/-100=0.018        =55.555556

180/-120=-1.5/-120=0.0125       =80

180/-150=-1.2/-150=0.008        =125

180/-180=-1  /-180=0.005555556  =180

180/-225=-0.8/-225=0.003555556  =281.25

180/-360=-0.5/-360=0.001388889  =720

180/-900=-0.2=-900=0.000222222  =4500

Последната колона нарочно е поставена, за да се види как единицата дели целите числа на ;R;от реципрочните им, ;R; които са разположени пропорционално едно срещу друго.

 

Елементарна закономерност за намиране на остатъка от дадено число, аналогично и за намиране на остатъка от дължината на вълната на всяка частица.

Един метър делено 4 части е равно на (25+25+25+25)

100/4=25 и остават още 3 части по 25 см.

Винаги делителят с единица по малко, умножен със крайния резултат, се получава остатъкът от дължината не само на вълната, но и на всяко число, и делителят ако е реципрочно пак с -минус 1 единица по малко, умножено със крайния резултат, се получава остатък от дължината със абсолютна точност.

1/4=0.25 и остават още 3 части по 0.25=0.75+0.25=1

1/5=0.2  и остават още 4 части по 0.2 =0.8 +0.2 =1

1/0.25=4 и остават още-0.75 части по 4=-3  +4 =1

1/0.2 =5 и остават още-0.8  части по 5=-4  +5 =1

Първото число винаги е основно число и се дели само на себе си

4/0.25= 16 реципрочното 0.25 е двойник на 4

0.25/4= 0.0625 а това е реципрочно на числото 16

5/0.2 = 25  реципрочното 0.2 е двойник на 5

0.2/5 = 0.04 а това е реципрочно на числото 25

Делене на цяло число и получаваме една определена част и какво остава от цялото число

180/180=1  Х179=179+1  =180

180/150=1,2Х149=178.8+1.2=180

180/120=1,5Х119=178.5+1.5=180

180/100=1,8Х99 =178.2+1.8=180

180/90=2   Х89 =178+2  =180

180/60=3   Х59 =177+3  =180

180/45=4   Х44 =176+4  =180

180/36=5   Х35 =175+5  =180

180/30=6   Х29 =174+6  =180

180/20=9   Х19 =171+9  =180

180/18=10  Х17 =170+10 =180

180/15=12  Х14 =168+12 =180

 

180/13,416408=13.416408Х12.416408= 166.5836 +13.416408=180

 

180/12=15   Х11 =165+15 =180

180/10=18   Х9  =162+18 =180

180/ 9=20   Х8  =160+20 =180

180/ 6=30   Х5  =150+30 =180

180/ 5=36   Х4  =144+36 =180

180/ 4=45   Х3  =135+45 =180===1/4

180/ 3=60   Х2  =120+60 =180

180/ 2=90   Х1  =90 +90 =180===1/2

180/1,8=100 Х0.8=80 +100=180

180/1,5=120 Х0.5=60 +120=180

180/1,2=150 Х0.2=30 +150=180

180/1=180   Х0  =0

 

180/0.8=225 Х-0.2=-45 +225=180

180/0.5=360 Х-0.5=-180+360=180

180/0.2=900 Х-0.8=-720+900=180

 

180/0 =0

 

180/-0.2=-900 Х0.8=-720–900=180

180/-0.5=-360 х0.5=-180–360=180

180/-0.8=-225 х0.2=-45 –225=180

 

180/-2  =-90  Х-3 =270 +-90 =180

180/-3  =-60  Х-4 =240 +-60 =180

180/-4  =-45  Х-5 =225 +-45 =180

180/-5  =-36  Х-6 =216 +-36 =180

180/-6  =-30  Х-7 =210 +-30 =180

180/-9  =-20  Х-10=200 +-20 =180

180/-10 =-18  Х-11=198 +-18 =180

180/-12 =-15  Х-13=195 +-15 =180

 

180/-13.416408=-13.416408 Х-14.416408=193.416408+-13.416408=180

 

180/-15 =-12  Х-16=192 +-12 =180

180/-18 =-10  Х-19=190 +-10 =180

180/-20 =-9   Х-21=189 +-9  =180

180/-30 =-6   Х-31=186 +-6  =180

180/-36 =-5   Х-37=185 +-5  =180

180/-45 =-4   Х-46=184 +-4  =180

180/-60 =-3   Х-61=183 +-3  =180

180/-90 =-2   Х-91=182 +-2  =180

 

180/-225=-0.8 Х-226=180.8+-0.8=180

180/-360=-0.5 Х-361=180.5+-0.5=180

180/-900=-0.2 Х-901=180.2+-0.2=180

////////////////////////////////////////

0.511/4=0.12775 Х3=0.38325 +0.12775 =0.511

////////////////////

Колкото и да са големи числата от дадена редица или колона и ако са подредени в тази последователност (в таблица за умножение), то тези числа, които са между основните числа (1,2,3,4,5,6,7) и така нататък до безкрай, са числа връзки помежду им, и между реципрочните им, в редиците и колоните, ако едно число се умножава по две (2), всъщност това си е последователно събиране; понеже става въпрос и за енергии; да се има предвид, че когато целите числа се събират последователно, то техните реципрочни се свързват паралелно,или обратно, ако реципрочните се събират последователно, то техните цели числа се свързват паралелно, по формулите за електрическите връзки за кондензатори и съпротивление, като има една малка подробност – ако на единия резултатът е цяло число, то другият резултат е неговото реципрочно, и обратно – това си е закономерност на самите числа, не е нужно да се обозначават числата като съпротивление или кондензатори, всеки сам може да се убеди със произволно избрани цели числа и техните реципрочни.

 

;корени;   ;корени;  ;корени;  ;корени;   ;корени;

за(2)     за(1,5)  за (3)       за      за(4)  и,така нататък,

1            2        х1,5      =3        х1,3333333=4        х1,25

______________________________________________________________________________

1,4142136х1,2247449=1,7320508х1,1547005= 2       х1,118034

__________________________________________________________

1,1892071х1,1066819=1,316074 х1,0745699=1,4142136х1,057371

__________________________________________________________

1,0905077х1,0519895=1,1472027х1,0366146=1,1892071х1,028285

__________________________________________________________

1,0442738х1,0256654=1,0710755х1,0181427=1,0905077х1,014044

 

Пример;1.4142136 Х2 =2,8284271 а числото 2,8284271Х2,8284271=8

Първият корен на числото 2 осъществява връзка със първия корен на числото (8)

Пример;1.1892071 Х2 =2,3784142 а числото 2,3784142 е втори корен на (32)

Вторият корен на числото 2 осъществява връзка със втория корен на числото (32)

Пример;1.0905077 Х2 =2.1810155 а числото 2.1810155 е трети корен на (512)

Третият корен на числото 2 осъществява връзка със третия корен на числото (512)

Пример;1.0442738 Х2 =2.0885476 а числото 2.0885476 е четвърти корен на (131072)

Четвърти корен на числото 2 осъществява връзка със четвърти корен на числото (131072)

Забелязвате ли каква последователност се запазва при корените на числото 2

и връзки със кои корени осъществява?

По същия начин всеки сам може да проследи точното место на всеки един корен от което и да е цяло число и реципрочното му.

 

За корените на 1.5;

Пример;1.2247449 Х2=2.4494898, а числото 2.4494898 е първи корен на числото (6)

Първият корен на числото 1.5 осъществява връзка със първия корен на числото (6)

Пример;1.1066819 Х2=2.2133638, а числото 2.2133638 е втори корен на числото (24)

Вторият корен на числото 1.5 осъществява връзка със втория корен на числото (24)

Пример;1.0519895 Х2=2.103979, а числото 2.103979 е трети корен на числото (384)

Третият корен на числото 1.5 осъществява връзка със третия корен на числото (384)

Пример;1.0256654 Х2=2.0513308, а числото 2.0513308 е четвърти корен на числото (98304)

Четвъртият корен на числото 1.5 осъществява връзка със четвъртия корен на числото (98304)

Аналогично е намирането на точното место и на корените на други степени

Аналогично е и деленето на дадена степен и намирането на корените на реципрочните числа на тези цели числа и връзките им със корените на реципрочните си числа.

Същото е и при числата с отрицателна стойност, същите числа ;корени; от тези таблици им се записва само знак (-) минус,

;корени;   ;корени;  ;корени;  ;корени;   ;корени;

за(2)     за(1,5)   за (3)       за      за(4)  и,така нататък,

1         -2        х1,5      =-3        х1,3333333=-4        х1,25

______________________________________________________________________________

-1,4142136х1,2247449=-1,7320508х1,1547005=-2        х1,118034

__________________________________________________________

-1,1892071х1,1066819=-1,316074 х1,0745699=-1,4142136х1,057371

__________________________________________________________

-1,0905077х1,0519895=-1,1472027х1,0366146=-1,1892071х1,028285

__________________________________________________________

-1,0442738х1,0256654=-1,0710755х1,0181427=-1,0905077х1,014044

 

   С поздрав Д. Стоянов

–––––––––

Можете да се свържете с г-н Стоянов чрез формата за контакт, като кликнете върху името му в началото на статията – б.р.

 

Категории на статиите:
Фокус

Коментари

 • БУЛШИТ! Електромагнитни вълни не съществуват. Съществува корпусколярно вълнение. И това са пространства с вариращ обем и време. Светлинните частици са с 1000 пъти по ниска честота от тази на магнитната частица, а гравитационната и на масата частица е 1000 пъти с по висока честота от на магнитната.

  OBЕKTIBIZM 22 ноември 2015 22:12 Отговор
 • Връзката на реципрочните числа се е определяла от техните корени.
  По такъв начин е определен и тяхният произход.

  Roska Petrova Anastasova 12 октомври 2015 10:41 Отговор
 • С помоща на реципрочните числа се е образувала числовата редица.

  Roska Petrova Anastasova 12 октомври 2015 10:33 Отговор
 • Възхитена съм от числовата редица, която връща отново живота на човека на земята.
  С помоща на нея са се завърнали толкова невинни човешки души.

  Roska Petrova Anastasova 12 октомври 2015 10:19 Отговор
 • wow

  Ivan 12 септември 2013 16:54 Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


*

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори