Времето се страхува от пирамидите

Бъди най-интересния човек, когото познаваш

Антония Михайлова

Фараонът, според древните египтяни, бил бог, временно въплътен в човешки образ, а пирамидата – магическо пространство, в което протичало обратното въплъщение.

Полубог на земята, фараонът ставал самият себе си – бог – на небесата. Той се оказвал извън времето.

Тази вечност се осигурявала от съоръжение, създадено за вековете, в дадения случай за хилядолетия – според арабска пословица човекът се страхува от времето, а времето се страхува от пирамидите. Гигантската гробница за мумията ставала средство за прехода на фараона от единия свят в другия и фактически го дарявала с безсмъртие.

Всеки фараон започвал своето управление с мегапроект – строителството на гробница. Височината ѝ съответствала на величието и могъществото на владетеля. Колкото по-висока била пирамидата, толкова близо се оказвал фараонът към небесната обител.

Според представите на древните духът на владетеля от пирамидата се устремявал във висшите сфери, откъдето продължавал да се грижи за своите поданици и да осигурява благоденствие на държавата. В съревнованието с амбициозните владетели Хеопсовата пирамида се оказала най-внушителна.

Хеопс пришпорвал своите строители. Той искал да завърши пирамидата преди своята смърт. Жреците подливали масло в огъня, предсказвайки, че ако при кончината на фараона пирамидата не е готова, ще настъпи глобална катастрофа – земята ще се покрие с мъгла и животът ще престане да съществува.

По такъв начин се подсигурявала необходимата мотивация за строителите. Същите трябвало да изсекат във варовиковите каменоломни блокове с тегло от два и повече тона и да ги преместят до мястото на строителството.

Но варовиковите елементи били само част от конструкцията. Имало и гранитни блокове, необходими за свода на погребалната камера. Те се превозвали с кораби от кариерите на Асуан в горното течение на Нил, на 900 км от строителството. Сводът тежал 400 тона, варовиковите стени не можели да го издържат. Древните инженери създали съвършена система от камери, която позволила равномерно да се разпредели натоварването.

Така, в конкретната практика на строителството с участие на много хиляди работници, се въплъщавала идеята за сигурност на държавата и нейните жители. Това било доста забележително за епохата, за която е прието да се смята като за време, в което за строителството на пирамиди безпощадно е използван робски труд.

Независимо от развитието на науката и техниката на съвременния свят човечеството още не е в състояние да отговори на много загадки, които са оставили след себе си древните цивилизации.

Мистичният комплекс, в който влизат трите големи пирамиди, и статуята на Сфинкса, е вълнувал и продължава да вълнува умовете на съвременните изследователи. Древните пирамиди са едно от седемте чудеса на света, останало нерушимо под напора на пустинния вятър и преминало през вековете неизменно.

С толкова хипотези и теории едва ли може да се похвали друго чудо на света и в това няма нищо чудно. Споровете, които не утихват, са свързани не само с това, как са построени пирамидите, но и кой го е направил.

Сред хипотезите има напълно фантастични, но се срещат и доста вероятни, но не по-малко удивителни. Сега със сигурност може да се каже, че тайните на египетските пирамиди отиват към 2540 г. пр.н.е. Смята се, че тогава е завършило строителството на Хеопсовата пирамида, най-величествената от трите.

Първоначалната височина на пирамидата била около 146 м и тя била облицована в бял варовик, който блестял на слънцето. Сега височината ѝ е 139 метра и от облицовката не е останала и следа. Остатъци от нея може да се видят само в горната част на пирамидата на Хефрен.

Мнозина търсят сакрален смисъл в размерите на пирамидите, но за него ще стане дума малко по-късно. Засега нека се опитаме да разберем с каква цел са били възвисени тези величествени съоръжения.

Според Елена Блаватска египетските пирамиди са били построени не през 2500 г. пр.н.е., а 75 000 години по-рано и са били предназначени за съхранение на човешкия генофонд в лицето на атлантите, които впрочем построили и пирамидите.

Тази гледна точка не изглежда по-фантастична от много други, особено ако споменем думите на Нострадамус, който е казвал, че пирамидите са построени от хората на Атлантида с мислено въздействие върху гравитацията.

Проведени научни изследвания са доказали наличието на празнини както под пирамидите, така и под Сфинкса. Може би там се крият тайните на човешката цивилизация?

Тайните на египетските пирамиди са пряко свързани с името на Имхотеп. Дейността на този велик за времето си гений преминава през цялата история на Египет, като се започне от 2630 г. пр.н.е. Според една от версиите именно Имхотеп, като върховен жрец и главен съветник на фараона, е разработил проекта на първата пирамида от каменни блокове.

Върховният жрец се отличавал с необикновени способности. Той бил гениален лекар и основател на египетската медицина, и архитект. Също така писател и философ, Имхотеп е отнесъл със себе си повечето тайни, над които учените продължават да работят и през XXI век.

Още една интересна теория е използването на пирамидите като енергийни центрове. Може да се открият няколко потвърждения на тази хипотеза в архитектурата на Хеопсовата пирамида. Имало ли е смисъл строителството на такова грандиозно съоръжение само за почитане на паметта на фараона?

Пирамидата на Хеопс (Хуфу) се нарича „Ахет Хуфу“ („хоризонтът на Хуфу“, или „отиващият към небосклона Хуфу“). Оттук е и нейната ориентация към звездите. Твърди се, че коридорите на пирамидата сочат към посоката, където в древността се е намирала Полярната звезда – Тубан, вентилационните коридори от южната страна – към Сириус, а северната страна – към звездата Алнитак.

Пирамидата е пронизана от шахти и канали по цялата си височина и ширина. Научно е доказано, че тези канали са разположени в съответствие с картата на звездното небе. По осевата линия на пирамидата преминава вертикален канал, през който вероятно е установявана връзката с Вселенския разум или духовете на предците според вярванията на древните египтяни.

Интересно е, че в пирамидата се намират голям брой помещения, които нямат никакво отношение към погребалния обред.

С всяко ново откритие египетските пирамиди оставят още повече въпроси, отколкото отговори. Хеопсовата пирамида е построена върху основата на по-древна пирамида, за която се смята, че е издигната 14 000 години пр.н.е. Тя заема около половината от обема на Великата пирамида.

При организирането и изписването на вътрешните помещения са използвани специални фенери – те са открити при разкопки. И наистина, древните египтяни не са използвали факли или огньове за осветяване на гробниците. За това свидетелства липсата на опушване по стените. Но и определено пирамидите не са били изографисвани на тъмно. С какво са си светели в древността?

Релефи от храма на Хатхор в Дендера разкриват много интересна информация. Фигурите на рисунките показват възможността древните египтяни да са познавали и използвали електричеството. Когато разгледаме внимателно фигурите на този релеф, може да се види, че точно както днес, по онова време също трябва да е била използвана изолация за високо напрежение: форма, наподобяваща на крушка, прикрепена към правоъгълен стълб (наричан Джед и смятан за изолатор). Приликата между формата на рисунката и електрическите лампи е удивителна.

Сходството на фигурите от релефите от храма на Хатхор в Дендера със съвременните осветителни крушки изумява. Стълбът Джед, който често е изобразяван в древноегипетските рисунки, може да символизира електрически уред. Колоната може да е служила като генератор и по този начин да е подсигурявано осветление.

И така, пирамидите са важен източник на информация за събитията, случили се в далечното минало. Те са строени от всички династии египетски царе, което с йероглифи и стенни рисунки са запечатали всички събития, случващи се в природата и живота на държавата в годините на тяхното управление.

Ролята на жреците

В тези далечни времена кастата на жреците управлявала царете, като им организирала строг древен график. Жреците били избрана и истински свободна част от нацията.

Освен това те били високообразовани – прекрасно владеели математика, медицина, право и други науки. Притежавайки истински и тайни знания, жреците посвещавали на тях само своите ученици. За обикновените хора тези знания били недостъпни.

Всички символи и обреди имали дълбоко значение, основано на разбирането за същността на битието. Но във времето на разцвета на Египетското царство пряката връзка с Космоса се оказала нарушена. Тя била заменена от астрономическа форма на получаване на информация от Висшия разум. Египетските жреци владеели тайните на астрономията и астрологията.

Посвещението на ученици ставало в огромни подземни помещения, разположени под пирамидите. След като посветеният усвоял определен обем от знания, той бил подлаган на изпитания в подземните лабиринти. След това избраният от жреците ученик попадал в тайно светилище, където под смъртна заплаха се заклевал никога да не споделя своите знания с непосветените. Чак след това жреците му разкривали главните тайни.

Освен това жреците учели новопосветения да предсказва бъдещето по звездите и да влиза в контакт с космическите сили.

Някои изследователи на египетските пирамиди смятат, че жреците са използвали своето умение да предсказват бъдещето не само за благото на своите съвременници, но и за бъдещите потомци. И за да доведат до нас важната информация, те използвали именно пирамидите.

Като доказателство на подобна теория учените привеждат резултати от съпоставянето на размерите, пропорциите и разположението на секретните помещенията в пирамидите.

От очите на опитните изследователи не убягнала и ориентацията на пирамидите спрямо светлината, освен това била открита странна закономерност в съвпадението на техните числени стойности с известни дати от историята на развитието на човечеството.

Въз основа на това бил направен извод за истинското предназначение на пирамидите, което според някои изследователи е стремеж да се предупреди човечеството за бъдещи катаклизми и е свързано с пророчески предсказания на египетските жреци, както и послания, зашифровани не само в писмените източници, но и в самите пропорции на пирамидите и тяхната ориентация.

Египетските жреци успели да изчислят бъдещи събития много хилядолетия преди те да се случат. Английският инженер Дейвид Дейвидсън показва, че сборът от диагоналите на основата на Великата пирамида е равен на точната мярка на изместването (25 826,6 години).

Освен това той открил, че радиусът на т.нар. Царска камера при връхния камък на пирамидата е еквивалентен на същата фигура. Той е открил и потвърждение на 33-годишната продължителност на живота на Христос и напълно точно предсказал датата на Втората световна война.

Дейвидсън успял да разшифрова и текст на коптски ръкопис, в който древните строители на Великата пирамида са предали получена от жреците информация за постиженията на науката, положението на звездите и събитията, случващи се в Египет. Сведенията, съдържащи се в ръкописите, напълно съвпадат с информацията, получена в резултат на съпоставяне на пропорциите на пирамидите.

Днес съществува цяла наука (пирамидология), която се занимава с изучаването на пирамидите. За неин основоположник се смята Джон Тейлър, който през 1859 г. „осъзнал, че архитектът на Великата пирамида не е бил египтянин, а израилтянин, действащ съгласно с Божията повеля. Възможно е това да е бил самият Ной. Този, който е построил Ковчега, е бил най-компетентният от хората за ръководство на построяването на Великата пирамида“.

През 1864 г. уважаваният учен Чарлз Пиаци Смит издигнал идеята, че Великата пирамида пази тайните на разбирането на библейските пророчества от началото на времето до второто пришествие.

Дори тесните шахти, така наречените въздуховоди, от погребалната камера са ориентирани към пояса на Орион и Полярната звезда.

През 1993 г. белгийският изследовател Робърт Бовал направил зашеметяващо откритие. Той забелязал, че разположението на трите най-големи пирамиди съответства на положението на трите основни звезди в пояса на Орион, които се намират над линията на хоризонта само когато пресичат меридиана на Гиза, където са разположени пирамидите.

Компютърен анализ, проведен от Бовал, показал, че разположението на монументите в Гиза съответства на небесната карта, както е изглеждала около 10 450 г. пр.н.е. Това позволило на Бовал да направи извод, че именно тогава са издигнати пирамидите.

Досега са разкрити множество удивителни математически, геодезични, физически и астрономически тайни, които са били вписани от строителите в конструктивните особености на трите големи пирамиди.

А за какво е бил предназначен Сфинксът? Едгар Кейси е писал: „Важната за съвременното човечество информация трябва да бъде открита в основата на предната лява лапа на Сфинкса, но не в подземните тунели под него.

Информацията е заложена в крайъгълния камък в основата на тази лапа. Тунели под Сфинкса, които още не са ви известни, също носят в своите конфигурации информационно натоварване. Но капсулата с посланието се намира под лявата предна лапа…“

Тунели под Сфинкса действително са били открити. Използвайки сеизмично оборудване, изследователите са открили под предните лапи на Сфинкса камера, от която излиза тунел. Няколко месеца по-късно от един кладенец на дълбочина 32 метра бил открит вход към него. Там имало саркофаг от черен гранит, но за „капсулата с посланието за потомците“ така и нищо не е известно.

Усилията на учените все пак не отишли на вятъра. На стените на тунела археолозите открили загадъчни рисунки. Разшифровайки символите, специалистите стигнали до извода, че рисунките представляват своеобразно изображение на бъдещето на цялото човечество.

Оказва се, че земната цивилизация я чака гибел в резултат на глобални космически катаклизми, следващи един след друг в продължение на няколко хиляди години. Но дотогава хората могат да усвоят пространството на Вселената. Тези, които се спасят, ще станат създатели на нова цивилизация, основана на съвършени закони на битието.

Грешка, групата не съществува! Проверете синтаксиса! (ID: 5)
Категории на статиите:
Загадки

Коментарите са затворени.

Мегавселена

С използването на този сайт вие се съгласявате със събирането на cookies. повече информация

Сайтът използва coocies, за да ви даде възможно най-доброто сърфиране. С влизането в него вие се съгласявате с използването им.

Затвори